در مورد لیدر شیپ هر نتورکری شنیده و آموزش دیده . خیلی از لیدرها را دیدم که در تعیین استراتژیها به مشکل خوردند(در همین مدت کوتاه). چرا که با تفکر و نگرشهای از قبل وارد شرکتهای ایرانی شدند . پلن درآمدی شرکتهای ایرانی پلن خورشیدی یا mlm است .با سیستم باینری بر مبنای 2 متفاوت می باشد. از طرفی درست است که در هر سطح تعداد فروشها محدودیتی ندارد اما طبق آموزشهای ریچارد پو (مدرس بزرگ نتورک مارکتینگ) حداکثر بر روی 4 نفر می توان خوب تمرکز گذاشت . اما آیا در سطح باید محدود فروش داشت ؟ خیر . چگونه باید عمل کرد که هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با بالاترین بازدهی عمل کرد . نیاز به آموزشها و استراتژیهای خاص دارد. در هر کاری جزئیات است که باعث موفقیت یا شکست خواهد شد.نه اصول کلی آن تجارت.